لیست نمایندگی های مجاز فروش، نصب و خدمات پس از فروش                                             
ردیف کد استان شهر نام نمایندگی تلفن  مسئول
۱ ۲۱۰۰ تهران تهران مرکز فروش ۲۱۶۶۱۵۳۰۷۶ ۹۱۲۰۳۶۴۸۷۹ فرشید امیری
۲ ۲۱۰۱ تهران تهران تهران – ۱ ۲۱۶۶۷۹۱۵۰۲ ۹۱۲۰۲۸۹۸۶۷ حسین سلطانی
۳ ۲۱۰۲ تهران تهران تهران – ۲ ۲۱۵۵۳۶۸۳۲۷ ۹۳۹۷۰۰۴۹۶۳ محسن درویشی
۴ ۲۱۰۳ تهران تهران تهران – ۳ ۲۱۴۴۵۸۸۸۴۰ ۹۳۵۴۰۷۷۷۳۳ ۹۰۱۴۳۵۲۸۰۶  حمیدرضا احمدی
۵ ۲۱۰۴ تهران تهران تهران – ۴ ۲۱۷۷۷۸۷۷۶۹ ۹۳۳۱۱۱۰۷۰۱ اسحاق بورقانی
۶ ۴۱۰۱ آذربایجان شرقی تبریز تبریز – مرکزی ۴۱۳۲۴۴۶۴۲۵ ۴۱۳۲۴۴۶۱۶۸ ۹۱۴۵۸۰۴۶۴۴ نیماعارف خسروشاهی
۷ ۴۵۰۱ اردبیل اردبیل اردبیل-۱ ۴۵۳۳۶۳۶۱۰۵ ۹۱۴۹۵۵۳۹۳۰ رضایی
۸ ۳۱۰۱ اصفهان اصفهان اصفهان – ۱ ۹۱۳۱۲۶۲۰۷۷  ذوالفقاری
۹ ۳۱۰۲ اصفهان اصفهان اصفهان – ۲ ۹۱۳۲۱۴۸۸۴۷  رنج کش
۱۰ ۳۱۰۳ اصفهان اصفهان اصفهان – ۳ ۹۱۳۲۰۱۰۴۸۳ خیام
۱۱ ۳۱۰۴ اصفهان کاشان کاشان-۱ ۳۱۵۵۵۷۳۴۲۴ ۹۱۳۲۶۴۵۸۰۲ فربد
۱۲ ۳۱۰۴ اصفهان نجف آباد نجف آباد-۱ ۹۱۳۰۱۵۳۵۲۹ ۹۱۳۲۳۳۳۱۴۶ سلمان زاده
۱۳ ۲۶۰۱ البرز کرج کرج- ۱ ۹۱۲۸۶۸۵۰۵۵ احسان حکیم
۱۴ ۷۷۰۱ بوشهر بوشهر بوشهر-۱ ۹۱۷۷۷۱۲۶۲۳ محمدصادق احمدی
۱۵ ۷۷۰۲ بوشهر بوشهر بوشهر-۲ ۹۱۷۴۶۸۳۴۰۸ حسینی
۱۶ ۷۷۰۳ بوشهر برازجان برازجان-۱ ۷۵۶۱۱۶۴۵۸۹ ۹۱۷۳۷۳۲۵۱۴ مقدسی
۱۷ ۵۱۰۱ خراسان رضوی مشهد مشهد-۱ ۹۱۵۳۰۶۵۶۶۰  حسین صراف
۱۸ ۵۱۰۲ خراسان رضوی مشهد مشهد – ۲ ۹۱۲۳۱۳۸۱۴۰ کرابی
۱۹ ۵۱۰۳ خراسان رضوی نیشابور نیشابور- ۱ ۹۳۷۱۳۲۷۳۶۳ شورورزی
۲۰ ۶۱۰۱ خوزستان اهواز اهواز-۱ ۹۱۶۶۰۱۰۸۳۰ توکلیان
۲۱ ۶۱۰۲ خوزستان اهواز اهواز-۲ ۹۱۶۶۱۰۶۷۰۹ دربند
۲۲ ۶۱۰۳ خوزستان اهواز اهواز-۳ ۹۱۲۱۹۵۹۵۶۹ علیپور
۲۳ ۲۴۰۱ زنجان زنجان زنجان-۱ ۹۱۲۱۴۱۱۸۵۶ قاسمی
۲۴ ۷۱۰۱ فارس شیراز شیراز – ۱ ۹۱۷۲۲۶۸۲۶۵ روزگار
۲۵ ۳۴۰۱ کرمان زرند زرند-۱ ۹۱۳۲۹۷۲۳۹۰ عالم زاده
۲۶ ۸۳۰۱ کرمانشاه کرمانشاه شرکت ستارگان ۹۳۸۲۶۲۶۷۸۰ امیری
۲۷ ۱۴۰۱ گیلان لاهیجان لاهیجان-۱ ۹۱۱۱۴۵۹۴۶۸ عطفی
۲۸ ۱۱۰۱ مازندران بابل بابل – ۱ ۹۱۱۹۱۱۱۲۳۰  محمدحسن عطاریه
۲۹ ۸۶۰۱ مرکزی اراک اراک-۱ ۹۱۸۶۲۸۱۲۶۷ پارسا
۳۰ ۸۶۰۲ مرکزی خمین خمین-۱ ۹۱۲۶۹۰۷۳۶۴ سرلک
۳۱ ۸۱۰۱ همدان همدان همدان-۱ ۹۱۸۸۵۲۳۸۹۷ وجدانی
۳۳ ۳۵۰۱ یزد یزد یزد-۱ ۹۱۳۸۵۳۷۲۸۴ کریمی