ثبت شکایات

این فرم به منظور ثبت شکایات مشتریان می باشد.
  • لطفا نام و نام خانوادگی خود را بصورت کامل وارد نمایید.
  • شماره تماس موبایل بدون صفر وارد شود.(مثال 9123431234)
  • شماره تماس به همراه کد بصورت پیوسته و بدون فاصله و صفر ابتدا وارد شود.(مثال 2166153076)
    محصولی که مورد نظر شما جهت ارائه خدمات می باشد را انتخاب فرمایید.
  • کد درج شده روی کارت گارانتی را بصورت کامل وارد نمایید. (مثالEC1101541)- اگر تا کنون خریدی انجام نداده اید TEST1101101 را وارد نمایید.
  • کد نمایندگی ارائه دهنده خدمات خود را از لینک نماینده های نصب و خدمات در این محل درج نمایید.
  • در این قسمت موضوع شکایت و انتقاد خود را وارد فرمایید.
  • هرگونه توضیحات در خصوص موضوع شکایت در این قسمت درج فرمایید.